Vind- ett väderfenomen eller vår framtid

I dagsläget och i framtiden (förmodligen) är vi beroende av elektricitet. Det är en nödvändighet, både på gott och ont, för att vi ska kunna klara av vardagen. Vi är också i stort behov av att finna lösningar för världens försörjningsproblem. Det finns flera olika sätt att utvinna elektricitet och energi på och vi är skyldiga vår planet att konstruera det som skyddar och påverkar miljön på ett bra sätt, eftersom att vår konsumtion i nuläget är ohållbar. Vilket sätt som är rätt finns det naturligtvis delade åsikter om.

Jag tycker att vi bör utnyttja vindkraften för att producera elektricitet. Det finns flera olika positiva anledningar att göra det. En av de största anledningarna för att använda vindkraft, enligt mig, är för att det inte påverkar miljön på ett negativt sätt över huvudtaget. Varken natur eller djur behöver drabbas, vilket är väldigt viktigt för att behålla rika växt- och djurliv och inte sätta ekosystem och kretslopp i obalans. Vindkraftverken släpper inte ut några farliga gaser som koldioxid och metan som bidrar till bland annat ökad temperatur som främjar växthuseffekten. Inte heller något radioaktivt ämne som t.ex. uran avges vid användning. Eftersom vindkraftverk inte släpper ut något avfall alls bidrar det inte heller till försurning av marker och vattendrag som utsläpp av bland annat svaveldioxid gör.  

En annan åsikt jag har är att vindkraft ger en trygghet, med det menar jag att vindar kommer alltid att uppstå mer eller mindre över hela världen och kan alltså inte ta ¨slut¨. Givetvis är vindarna olika starka beroende på vart man befinner sig i Sverige, t.ex. på öppna ytor som vid kusten, till havs och på stora slätter är vindarna starkare än t.ex. i en tätvuxen skog. Därför placerar man vindkraftverken främst i nedre delen av landet och på öar såsom Gotland men även ute på öppna hav.

På vintern när det är kallt använder vi mer elektricitet för att t.ex. värma upp hus och det är även då det generellt blåser som kraftigast. Vilket är en stor fördel men samtidigt finns det ingen garanti för när det kommer att blåsa. På sommaren är vi inte i så stort behov av energi som på vintern och blåser det då kan man inte på något sätt lagra vinden. Å andra sidan vet man med säkerhet att denna naturresurs inte kommer att avta och att vid alla tillfällen det blåser kommer detta att ta varas på. Det väger helt klart upp nackdelarna, tycker jag.

Det som skulle kunna vara en nackdel är just att ett vindkraftverk i förhållande till elproduktionen är relativt dyrt. Det krävs alltså väldigt mycket av vindkraftverket för att producera en ganska så liten mängd elektricitet. Ett vindkraftverk kan inte fungera helt på egen hand utan måste samarbeta med en annan energikälla, för det mesta vattenkraften. För tillfället utgör vindkraften endast några få procent av den totala elproduktionen i Sverige.

Att fåglar skulle flyga in i vindkraftverk händer men inte alls i lika stor omfattning som man kan tro, hittills har ingen statistik visat att någon fågelart hotas att dö ut på grund av detta. Det bör tilläggas att man alltid kontrollerar den utvalda platsen för ett vindkraftverk noga för att minimera risken för buller och eventuella störningar.

Vindkraft är en förnybar energikälla och har stor potential att utvecklas inom flera punkter i framtiden. Jag tror på vindkraften och med dagens forskning och teknik kan utvecklingen bara fortsätta framåt. Försörjningsproblemen går inte att lösa på bara en dag men vindkraften är definitivt ett steg i rätt riktning.

Hanna Vermelin

Källhänvisning:

Böcker:

Vindkraft i teori och praktik, Wizelius T, 2007.

Förnybar energi, Sidén G, 2009.

Internetsidor:

http://www.vindkraftsbranschen.se/start/vindkraft/

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6499-0.pdf?pid=3807  

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/vindkraft/

http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vindkraft/ 

Advertisements

Vattenkraft

Att vi måste ändra våra nuvarande energikällor är ett faktum som blir tydligare dag för dag. Glaciärerna smälter och havsnivåerna stiger.
Fortsätter vi som vi gör nu kommer antagligen fler kärnkraftverkskatastrofer inträffa och den globala uppvärmningen kommer skjuta i höjden vilket innebär en allt mindre levnadsyta på vår jord eftersom havsnivåerna stiger drastiskt och därmed ett uppnått tak av ekosystemets bärförmåga.
Idag saknar två miljarder människor tillgång till elektricitet. Bristen på energi är ett stort problem i många delar av världen. Med en övergång till lokala, förnybara energikällor kan säker energiförsörjning för hela världen garanteras.

Förnybar elproduktion utgörs av vattenkraft, biobränsleeldade anläggningar och vindkraft. På sikt kan solceller och vågkraft också byggas ut – men i dagsläget är produktionen från dessa produktionsslag ytterst begränsad enligt Svensk Energi

Vattenkraft är en förnybar energikälla som släpper ut ytterst lite koldioxid. Det är även en bas i elproduktionen precis som kärnkraften p.g.a. att vi använder så stor del av vattenkraft i Sverige som energikälla (45 %).
Det är en förnybar källa på det sättet att det är ett naturligt kretslopp där vatten avdunstar från haven och faller som regn eller snö över land. Det smälta vattnet rinner sedan nedåt mot vattendragen. Vattnet kan sedan lagras i s.k. magasin och elproduktionen kan då ske när det behövs. Inför vintern sparar man undan vatten eftersom elanvändningen då är väldigt hög, magasinen där vattnet varit sparat i töms och fylls sedan upp igen på våren när snön smälter. En kontinuerlig påfyllning sker även under vintern tack vare regn och snö. Vattenkraftverken kan producera så mycket el som det finns tillgång på vatten. Svensk Energi skriver att år med lite nederbörd, så kallade torrår, kan produktionen bli nedåt 50TWh, medan våtår kan ge över 75TWh.
Elproduktionen och elanvändningen måste alltid vara lika stora, rubbas den balansen blir det elavbrott. Har vi inte tillräckligt med elproduktion kan våra grannländer överföra en del av deras el genom kablar mellan länderna och tvärtom, att vi skickar el till dem om vi har för mycket i jämförelse med vad vi använder. På så sätt kan vi hålla systemet i balans.

Vattenfall, en av Europas största elproducenter, producerar el och värme från 6 olika energikällor, en av dem är vattenkraft som producerade 20 % av deras el år 2013. Vattenfalls totala produktion var 181,7 TWh.
Sedan flera år tillbaka har de två stora projekt som de arbetar med inom vattenkraftverken. Det största projektet är att förnya kraftverken och med ny teknik minska användingen av olja i deras anläggningar vilket är bättre för miljön.
Det andra projektet är att förstärka dammarna.
Båda dessa projekt bidrar till en ökad vattenkraftsanvändning i framtiden vilket gör vattenkraften till en fortsatt viktig och bra energikälla för Sverige.

Nackdelen med vattenkraften är att växt- och djurlivet påverkas negativt. Världsnaturfonden WWF kämpar för en miljöanpassad lagstiftning i detta fall vilket jag inte ser något fel med. Vi behöver djuren och växterna, vattenkraftverken kan helt klart utvecklas för att återfå den biologiska mångfalden i våra utbyggda vattendrag. WWF har tillsammans med ett antal förbund och organisationer försöker påverka regeringen till en ny lagstiftning genom t.ex. färdigformulerade brev, och jag hoppas de lyckas.

Får vi en lagstiftning på fria vandringsvägar och ekologisk hänsyn inom vattenkraften så ser jag inte någon nackdel med denna energikälla utan bara fördelar. Vattenkraft är då överlägset bäst (för oss i Sverige) och vi borde därför använda oss mer i vår el- och värmeproduktion av denna underbara naturtillgång – vatten.

Övriga källor:
Iris Biologi 1 Anders Henriksson Gleerups 2012

Impuls Fysik 1 Fraenkel Gottfridsson Jonasson Gleerups 2011

Ellen Dernvall

Vattenkraft

Vattenkraft

Alla energikällor har både för- och nackdelar. Vattenkraftverk är den bästa energikällan enligt min åsikt, den har flest fördelar och nackdelarna är inte så farliga och går för det mesta att fixa till. Samtidigt så producerar det mycket energi och utgör idag ca 45% av Sveriges energiproduktion.

En annan positiv sak med vattenkraft är att vi inte förstör miljön i stort sett någonting, vattnet kan lagras och återanvändas hur många gånger som helst utan att bli förorenat på något sett. Det enda negativa med att vattnet kan lagras är att stora ytor begravs under vatten och organismerna kan inte leva där som de tidigare gjort. Dock så har man kommit på en lösning för att fiskarna ska kunna leva kvar, man odlar nya (mimersbrunn.se).
Kraftverket kräver inte heller något bränsle och släpper därför inte ut några miljöfarliga gaser som många andra energiproducenter. Det är kanske det största problemet vi har i dagens miljö, att vi släpper ut för mycket avgaser, därför är vattenkraftverk en mycket bra energikälla samtidigt som den producerar mycket energi, till skillnad från vindkraftverk.

Om ett vattenkraftverk skulle gå sönder så skulle ingenting farligt ske tillskillnad från ett kärnkraftverk som skulle släppa ut massor utav radioaktiva ämnen och flera tusen människor skulle dö.
Vattenkraft har väldigt många fördelar, nackdelar finns också men dom är inte så farliga vad man kunnat se ännu. Till och med vid byggnad av ett vattenkraftverk så finns det fördelar, det flesta materialet finns i redan i Sverige och därför behöver man inte importera från andra länder och bidra till några större utsläpp.

Källor:
http://vattenkraftverk.wordpress.com/fordelar-och-nackdelar/
http://www.mimersbrunn.se/Vattenkraft_1256.htm

// Simon Amin

Vågkraft ger svaret till vattendrivna bilar

Historierna och filmerna är många med temat hav och skeppsbrutna sjömän som berättar om när deras gigantiska skepp krossades mot klipporna av de mäktiga vågorna. Kanske har du själv sett hur vågorna får allt i sin väg att gunga och kämpat mot trycket när vågorna rullar in mot sandstranden och puttar omkull alla i sin väg. Ja, vatten är mäktigt och kraftfullt.

Denna outnyttjade energikälla har stor potential. Seabased,com berättar att den internationella energimyndigheten IEA (International Energy Agency) har beräknat att energin från vågorna skulle kunna täcka 10% av jordens energibehov. Sidan antyder också att potentialen för vågenergi i världen är beräknat till 10-15 000 TWh (terrawatt timmar)/ år och 18% av Sveriges totala elanvändning 2007 (24 TWh) motsvarar vad som beräknas vara potentialen från Östersjön.  Vågkraft kommer i framtiden alltså kunna stå för mer än en sjättedel av energibehovet, även i Sverige (el.se). Som en jämförelse framhåller svenskenergi.se att vindkraftsverken i Sverige (ca 2800st) ”endast” producerade 7TWh el 2012, vilket motsvarar ca 5% av elanvändningen. Energitätheten per vågmeter för en våg med svängningsvidden 2 meter är ungefär 10 gånger större än vindens energitäthet per kvadratmeter (seabased.com).

Det finns flera olika vågkrafttekniker. De som kan placeras vid kusten, nära kusten och de som kan placeras ute till havs, men de har alla samma grundtanke; att omvandla havets vågrörelser (rörelseenergi) till elektricitet. På el.se och energikunskap.se ges enkla beskrivningar på hur detta går till och hur vågkraften som testas i Sverige fungerar. Huvudprincipen är att stora bojar placeras på ytan. Rörelsen när bojen guppar upp och ned på vågorna överförs till en lingärgenerator på botten som genererar el som sedan förs in till land via kablar.

De negativa aspekterna på vågkraftverk är få. Än så länge är vågkrafttekniken förhållandevis ny och eftersom den har få år på nacken så jobbar man fortfarande med att få fram så effektiva metoder som möjligt. Sverige är ett av de länder som forskar mycket på just vågkraftteknik och denna typ av kraftverk kan komma att ha stor betydelse i framtiden på grund av att det är en förnybar energikälla. Sverige, som är ett land med många kuster och med höga miljömål på att sänka växthusgasutsläppen (miljomal.se), borde verkligen satsa på detta i så stor utsträckning som möjligt.  Vågkraftverken anses mycket miljövänliga, de släpper inte ut några gifter eller avgaser. El.se medger att påverkan som kan ske på den lokala marina miljön vid kraftverken är svårbedömda. Hur generatorerna och eventuella ljud påverkar är oklart eftersom tekniken än är ny. Områden med vågkraftverk kan påverka sjöfarten för att de inte ska bli påkörda och förstörda.

Men miljöaspekterna med vågkraft är fantastiska! Rörelseenergin är helt naturlig och nyttjandet är inte förenat med några utsläpp. Detta anser el.se och andra källor intygar att det är sant. På energikunskap.se bekräftas att vågorna är en förnybar energikälla, vilket betyder att den hela tiden återbildas genom till exempel solens och månens inverkan på jorden. Det är solen som genom sin värme skapar vindar, vilka är upphovsmakarna till vågor (Gleerups fysik1 impuls). Och vindar, hav och vågor kommer inte att ta slut eller försvinna i framtiden, utan snarare öka i takt med att klimatet på jorden blir varmare.

I takt med nya miljösatsningar så växer även forskningen på elbilar. Därför kan vi snart även gå tillbaka till drömmarna om ”vattendrivna bilar”, när elektriciteten kommer från havets vågor.

Louise Vissberger

 

Källor

http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fornybar-energi/

http://www.energikunskap.se/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fornybar-energi/Vatten/Vagkraft/

http://www.el.se/artiklar/vagkraft/

http://www.seabased.com/sv/om-vagkraft

Impuls Fysik1  av Fraenkel, Gottfridsson och Jonasson, Gleerups

Iris biologi1 Anders Henriksson, Gleerups

http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vindkraft/

http://miljomal.se/sv/Miljomalen/

 

Vattenkraft

Vattenkraft

För att minska växthuseffekten behöver vi börja tänka på att använda oss av energikällor som inte släpper ut så mycket koldioxid och därför borde vi satsa på de förnybara energikällorna eftersom de är mycket mer miljövänliga än de icke förnybara energikällorna. Men samtidigt så är det viktigt att vi kan få ut tillräckligt mycket energi så att vi kan leva på det sätt som vi gör idag. Därför att vattenkraft den perfekta energikällan. Vattenkraften ger nästan inga utsläpp till miljön och kan samtidigt utvinna tillräckligt mycket energi för att vi ska kunna använda oss utav vattenkraften utan att det ska påverka vår energiförbrukning. I Sverige står vattenkraften redan för 45 % av elproduktionen men vi skulle kunna använda oss av det betydligt mer.

En utav fördelarna med vattenkraft är att det är nästan helt miljövänligt. Det har i princip inga utsläpp och är därmed ett väldigt miljövänligt sätt att utvinna energi.

En annan fördel är att vattenkraft är en förnybar energikälla. Det betyder att vattnet kan användas hur många gånger som helst eftersom det cirkulerar i ett kretslopp. Fossila bränslen och kol är exempel på icke förnybara energikällor eftersom man bara kan förbruka de en gång.

En tredje fördel är att vattenkraft är en väldigt effektiv energikälla som kan utvinna stora mängder energi. Det behövs inte så många vattenkraftverk för att kunna försörja stora delar utav Sverige. Dessutom så är det väldigt enkelt att reglera el produktionen efter behov vilket som är bra eftersom el inte kan lagras, elen används i samma ögonblick som den produceras men genom att lagra vatten kan man avgöra hur mycket el man ska producera.

Nackdelen med vattenkraftverk är att byggandet av dammarna och kraftverken har en negativ inverkan hos djuren i och vid vattnet. Det kan ändra förutsättningarna för djuren på så sätt att det torkar ut floden längre ner på grund av vattenkraftverket kan täppa igen floden. Det kan leda till att fiskarna dör och djuren som brukar dricka ur floden inte kan det längre. Det kan också stoppa fiskarna att komma till sin ”lekplats” (parningsställe).

Jag tycker trots allt att fördelarna är övervägande och att vi borde satsa mer på vattenkraft.

Källor: http://www.eon.se/om-eon/Om-energi/Energikallor/Vattenkraft/, http://vattenkraftverk.wordpress.com/fordelar-och-nackdelar/

/Isac Gerdvall

Vätgas – framtidens rena drivmedel

Idag är utsläppen från vår ökade bilanvändning ett av de största klimatproblemen. Varje gång vi tar bilen någonstans släpper vi ut stora mängder koldioxid och andra växthusgaser som leder till att medeltemperaturen höjs. Dessutom bidrar trafiken och bilarna till försurning och övergödning eftersom även kväve- och svavelhaltiga ämnen bildas och släpps ut. För att minska den negativa miljöpåverkan som trafiken leder till måste vi agera. Vi kan inte fortsätta förstöra vår planet såhär! Vår utmaning är nu att hitta nya typer av bränslen som inte förstör miljön men som kan konkurrera prismässigt med de drivmedel som används idag.

 

Ett bättre alternativ

I framtiden tror jag att vätgas kommer vara ett billigt och klimatsmart alternativ till dagens förorenande fossila bränslen. Vätgas är en energibärare som kan lagra kemiskt bunden energi som frigörs som värme och elektricitet när vätet reagerar med syrgas under bildning av vatten. Det är just det som är den stora fördelen med vätgas. Under förbränningen bildas endast rent vatten istället för koldioxid och andra gaser som bildas vid förbränning av fossila bränslen. Dessutom är vätgasdrivna bilar tysta och avgaserna luktfria, vilket leder till en trevligare och bullerfri stadsmiljö. De flesta bilar körs idag på bensin som är ett fossilt bränsle. Det leder till ökade utsläpp och ökad växthuseffekt. Det finns idag, som ett miljövänligt alternativ till vanliga bilar, elbilar men de har dålig räckvidd och är dyra och de har därför inte producerats i någon större skala. Framtidens bränsle, vätgas, ger en mycket bättre räckvidd än elbilen och behöver inte laddas utan kan enkelt tankas. Det fungerar precis som med vanliga bilar fast utan avgaser.

 

Effektiva bränsleceller

Det bästa sättet att utnyttja energin i vätgas som bränsle är att låta den driva bränsleceller, som fungerar ungefär som batterier, i fordon. Bränslecellerna har hög verkningsgrad och är dubbelt så effektiva som vanliga förbränningsmotorer. Vätgas kan även användas i flytande form i förbränningsmotorer men bränsleceller verkar vara ett alternativ som ger en högre effektivitet. Det finns redan vätgasbilar och det kommer inom några år finnas bränslecellsbilar på marknaden men det tar nog ytterligare ett antal år innan tekniken med bränsleceller har utvecklats så långt att den kan fungera som ett tillfredsställande alternativ till de motorer vi har idag.

 

Vätgasproduktionen idag…

Problemet med vätgas är att framställningen idag inte sker på ett miljövänligt sätt. Till vätgasproduktionen används nämligen fossila bränslen som energikälla vilket gör att vätgasen som helhet inte blir särskilt miljövänlig, trots att användningen är helt utsläppsfri. Forskningsprojekt pågår runt om i världen för att hitta sätt att billigt utvinna vätgas ur förnybara energikällor, eftersom priset på energin naturligtvis är avgörande. Det är ingen idé att utveckla nya drivmedel som är så dyra att ingen har råd med vare sig bränsle eller bil.

 

… och i framtiden

Ett sätt att utvinna vätgas är genom elektrolys av vatten som innebär att vattnet sönderdelas till väte och syre. Elektrolysen är ett förhållandevis dyrt sätt att framställa vätgas idag eftersom den dyra metallen platina används som katalysator, men det finns forskning som tyder på att även andra katalysatorer skulle kunna användas. Vätgas ger en möjlighet att lagra solenergi och andra förnybara energikällor. Solenergi är den bästa energikällan, anser jag men det finns nackdelar med den eftersom vi i dagsläget inte kan lagra energin. Om solenergin används till att utvinna vätgas binds energin i vätgasen och kan då användas som drivmedel i bilar. Forskning pågår med att producera vätgas med hjälp av artificiell fotosyntes. Det är en sorts konstgjord fotosyntes där råvaran är vatten och energikällan sol. Det som talar för denna process är att vätgasframställningen då sker helt utsläppsfritt. Mycket forskning krävs dock innan det går att producera vätgas i stor skala utan utsläpp.

 

Avslutningsvis kan jag sammanfatta genom att konstatera att vätgas är ett miljövänligt bränsle om framställningen är fri från utsläpp. Teknikerna med vätgas och bränsleceller måste utvecklas vidare men i framtiden kan vi hoppas på vätgas som ett lönsamt drivmedel, både för oss och för miljön.

 

Julia Järlebark

 

Tryckta källor:

Syntes Kemi, Henriksson Anders (2011)

Iris Biologi, Henriksson Anders (2012)

Impuls Fysik, Fraenkel Lars, Gottfridsson Daniel, Jonasson Ulf (2011)

Energikällan som definitivt kommer flyta på i framtiden

Dagens stora och aktuella frågeställningar handlar om klimat och energi. Frågan ”vilken energikälla ger bäst förutsättningar till en hållbar utveckling?” ställer sig både politiker och vanliga människor. Vi använder dagligen framställd energi från våra energikällor genom att värma och lysa upp våra bostäder, ta oss till olika platser och knappa på våra smartphones. Många behöver stora mängder elkraft varje dag för att livet ska gå ihop, men jag tycker att det är viktigt att man inte bara ser sina egna behov och utan att man även tänker på miljön. Jag anser att vattenkraft är den energikälla som är bäst, just för att det finns många fördelar som väger upp nackdelarna. För att få en sådan rättvis bild över vattenkraftens för- och nackdelar har jag valt att använda källor med olika intressen. Företagen Mälarenergi, EON och Vattenfall vill tjäna pengar på sin verksamhet, medan Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden, WWF, har sitt stora fokus på miljön.

Vattenkraft är en förnyelsebar energikälla som nästan inte släpper ut några växthusgaser alls i vår atmosfär. Det är något som jag tycker är viktigt, eftersom det ständigt pågår en global uppvärmning på grund av alla utsläpp av bland annat koldioxid och tungmetaller på jorden.

Ett vattenkraftverk utvinner dessutom mycket elektrisk energi och ger billig elektricitet, eftersom det behövs väldigt få resurser när det väl är byggt. Förutsättningen för att ett kraftverk ska fungera är det finns en riklig tillgång på vatten och är därför beroende av hur nederbörden ser ut. Alla länder har inte tillräckliga vattenresurser för att kunna driva ett vattenkraftverk. Ett vattenkraftverk kräver stora vattenflöden och därför är inte vattenkraften en energikälla som hela jordens befolkning kan ta del av.

Enligt svenskenergi.se kan vattenkraften i Sverige producera 75 TWh under ett s.k. våtår och 50 TWh under ett år med lite nederbörd. Under normala förhållanden framställs ungefär 65 TWh. Denna energikälla är den mest effektiva och producerar mest elektrisk energi av de förnyelsebara energikällorna som finns idag. På ett år behöver vårt land vanligtvis mellan 140 och 150 TWh el. Sverige använder sig fortfarande av den effektiva kärnkraften, trots riskerna för olyckor som skadar oskyldiga och radioaktiv avfallshantering. Jag tycker att vi ska göra större investeringar i vattenkraft genom att bygga fler kraftverk som kan tillgodogöra våra energibehov istället för att ha kvar kärnkraften.

Vattenkraftens nackdel är att man måste bygga dammar kring kraftverken, för att kunna reglera vattenflödet och det resulterar i att stora ytor läggs under vatten och andra torrläggs. Den biologiska mångfalden i dessa områden förändras och många fiskar kan inte göra sina fiskvandringar uppför älvarna på grund av vattenkraftverken. Livsmiljöerna för alla levande organismer kring ett kraftverk blir annorlunda och det kan ge följden att arter inte hinner anpassa sig och dör ut. Det finns dock lösningar, i en broschyr av svenskenergi.se står det att bland annat att Tranås Energi har skapat andra vägar för fiskarna som gör att vattenkraftverken inte stör deras vandring. Tack vare den nya tekniken som värnar fisklivet är det möjligt att utnyttja vattenkraft i vattendrag som även har låga fallhöjder. Det finns och utvecklas dessutom underjordiska anläggningar som inte påverkar naturen lika mycket som kraftverken ovan jord.

Är det viktigt att låta älvar och floder förbli orörda? Jag menar att detta inte längre har någon betydelse, eftersom vi med tekniken löser situationen för växter och djur nära vattenkraftverk. Jag anser att vi ska bygga ut vattenkraften för att stoppa de icke förnyelsebara energikällorna, exempelvis kärnkraft och kolkraft, eftersom de gör ännu större påverkan på naturen än vattenkraft.

Forskare söker ständigt efter nya utvecklade tekniker som reducerar den svenska vattenkraftens nackdelar. Framtiden ser alltså ljus ut för denna energikälla och därför tycker jag att man ska fortsätta satsa på den. Jag är säker på att andra länder inspireras av oss och därmed minskas människans negativa miljöpåverkan om vi i Sverige väljer vattenkraft!

Källförteckning:

http://www.eon.se/om-eon/Om-foretaget/Vara-fokusomraden/Vind-och-vattenkraft/

http://www.malarenergi.se/sv/om-malarenergi/miljo/Naturvardsprojekt/

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/stopp-utbyggd-vattenkraft-i-nedre-dalalven-0

http://www.wwf.se/source.php/1564312/WWF_Fiskguide_stor_140310_LR.pdf

http://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/vattenkraft/

http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/

Skrivet av Emma Helmersson